Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

 

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Lady Prosperity; 
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Lady Prosperity en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Lady Prosperity. 
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Lady Prosperity niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Lady Prosperity is bevestigd. 

 

 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN 

 

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Lady Prosperity desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order. 
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Lady Prosperity niet. 

 

 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN 

 

 

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Lady Prosperity de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Lady Prosperity en deze algemene voorwaarden. 

 

 

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen. 
3.3. Wederpartij en Lady Prosperity komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 
3.4. Er is geen bestelminimum alle orders worden gratis verzonden.  

 

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN 

 

 

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Lady Prosperity zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten. 
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven. 
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Lady Prosperity gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

 

 

ARTIKEL 5. BETALING 

 

 

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7dagen na factuurdatum. 
5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd. 
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Lady Prosperity alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 
5.5. Alle door Lady Prosperity gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders. 

 

 

ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN 

 

 

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Voor de koop van een digitaal product dat je via Lady Prosperity kunt downloaden geldt geen bedenktijd. Deze digitale producten kunnen derhalve niet geruild of geretourneerd worden. 

 

 


6.1A. Wilt u gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via het retourformulier, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de e-mail en geef de reden van het retour aan. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de koper. 
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden. 
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Lady Prosperity heeft aangeboden, dan draagt Lady Prosperity zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst 
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Lady Prosperity ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Lady Prosperity ten gevolge van de annulering geleden schade. 

 

 

ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO 

 

 

7.1. Wij proberen ervoor te zorgen dat u uw bestelling krijgt geleverd in 5 tot 30 werkdagen. Over het algemeen is de daadwerkelijke levertijd minder dan aangegeven maar wij kunnen u dit echter niet garanderen. Er kan om ons onbekende reden altijd een vertraging ontstaan. Mocht u deze bestelling binnen 40 werkdagen niet compleet hebben ontvangen laat u het ons dan z.s.m. weten. Dan zoeken wij voor u uit waar de betreffende artikelen zich op dat moment bevinden en zullen we u een passende oplossing bieden. Aan de informatie alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - kunnen geen rechten worden ontleend. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. 
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan. 
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: 
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Lady Prosperity kan worden toegerekend; 
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Lady Prosperity tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; 
– wederpartij Lady Prosperity niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen. 
7.5. Wederpartij dient de bij Lady Prosperity gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Lady Prosperity opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Lady Prosperity zal de vordering nakomen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Lady Prosperity op schadevergoeding. 
7.6 Ingeval een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van vier euro. 

 

 

ARTIKEL 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 

 

8.1. Lady Prosperity zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
8.2. Lady Prosperity is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Lady Prosperity. 
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lady Prosperity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lady Prosperity worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lady Prosperity zijn verstrekt, heeft Lady Prosperity het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

 

 

ARTIKEL 9. GARANTIE/RECLAME 

 

 

9.1. Lady Prosperity garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn. 
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Lady Prosperity in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de koper. 
9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken. 
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen. 
9.5. Reclame is niet mogelijk indien: 
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; 
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Lady Prosperity op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd, 
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Lady Prosperity; 
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Lady Prosperity (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Lady Prosperity gegrond wordt bevonden, zal Lady Prosperity te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen. 
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen. 

 

 

ARTIKEL 10. KEURING 

 

 

De zaken worden voor de aflevering door Lady Prosperity gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Lady Prosperity vastgesteld. 

 

 

ARTIKEL 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING 

 

 

11.1. Lady Prosperity is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; 
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Lady Prosperity passende zekerheid heeft gesteld. 

 

 

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

 

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij. 

 

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID 

 

 

13.1. Lady Prosperity is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Lady Prosperity of leidinggevende ondergeschikten. 
13.2. Lady Prosperity is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 
13.3. Lady Prosperity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. 
13.4. Wederpartij dient Lady Prosperity altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling. 

 

 

ARTIKEL 14. OVERMACHT 

 

 

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Lady Prosperity, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Lady Prosperity kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Lady Prosperity ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc. 
14.2. Overmacht geeft Lady Prosperity het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden. 

 

 

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS 

 

 

Lady Prosperity zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 

 

 

ARTIKEL 16. PARTIELE NIETIGHEID 

 

 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

 

 

ARTIKEL 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

 

 

17.1. De vestigingsplaats van Lady Prosperity is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Lady Prosperity moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lady Prosperity is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Lady Prosperity gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.